1. Dodając komentarz, zapisując się do newslettera, czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Administrator danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Gil, prowadzący niezarejestrowaną działalność gospodarczą pod firmą ProFit diet, adres e-mail: kontakt@profitdiet.pl, w dalszej części zwany jako „Administrator”.
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych
  osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz
  skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: kontakt@profitdiet.pl,
 3. RODO
  RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie
  związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
 4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj.
  umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem
  sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich
  danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
  1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów
  Administratora,
  2) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
  3) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez
  Administratora,
  4) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań
  spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań,
  w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
  5) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
  W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej
  zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.
 5. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.
  W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
  1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  2) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i
  operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
  3) operatorowi płatności elektronicznych.
 7. Okresy przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
  wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:
  a) obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków
  związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
  c) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez
  przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
  d) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez
  Ciebie zgody.
 8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował
  zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do
  innego administratora danych,
  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:
  a) przesyłając wniosek drogą mailową na adres: kontakt@profitdiet.pl
  Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są
  określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być
  uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.
 10. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego
  prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
 12. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
  Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do
  organizacji międzynarodowych.